Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook

Act Now

Act Now er Strømmestiftelsens utvekslingsprogram for unge-voksne. Deltakelse i Act Now gir praksis og innsikt i bistand og uviklingssamarbeid.

Strømmestiftelsen ønsker å utrydde fattigdom gjennom å utruste mennesker til å hjelpe seg selv. Act Now er opptatt av rettferdighet og fattigdomsbekjempelse med et sterkt faglig ståsted innen bærekraftig utvikling.

Act Now arbeider for å styrke unge ledere og øke ungdomsdeltakelsen både i Norge og i lokalsamfunn der Strømmestiftelsens partnerorganisasjoner arbeider.

Arbeidsområder

Utdanning
 • Dialoggrupper blandt unge jenter, som Bonga eller Samvad, tilrettelegger for uformell opplæring av ungdom som har droppet ut av skolen.
 • Du kan bli med å undervise i bevisstgjøring rundt helse i tillegg til holdningsskapende arbeid.
 • Flere av partnerene samarbeider tett med lokale skoler.
 • Hos Sahas Nepal kan du assistere med leksehjelp eller på en førskole.
Jobbskaping
 • Her blir du med i arbeidet med spare- og lånegrupper og får direkte erfaring med hvordan dette fungerer.
 • Disse spare og lånegruppene er koplet sammen med yrkesopplæring og trening i entrepenørskap.
Menneskerettigheter
 • Her kan du bli med på kampanjer og holdningsskapende arbeid som opplyser om folks rettigheter.
 • Alle partnere arbeider med rettighetsarbeid, spesielt blandt marginaliserte grupper.
 • ABC Nepal arbeider målrettet for å fremme kasteløse's rettigheter og å forhindre menneskehandel og seksualisert vold.
 • CBS Pewosa bruker radioen for å bevistgjøre og rette oppmerksomhet mot rettighetsarbeid.
 • CEFORD arbeider for å styrke rettigheten til flyktninger og lokalsamfunn som er vertsskap for flyktninger
Klima og miljø
 • Hos Sahas Nepal vil du jobbe med et miljøfokusert prosjekt. Dette er hovedsakelig rettet mot matsikkerhet og bærekraftig landbruk.
 • I prosjektet SEMA i Tanzania bil du jobbe med blant annet opplysende arbeid for å styrke bærekraften til ulike lokalmiljø, særlig med hensyn til klimaendringer.
Samfunnsbygging
 • I Nepal blir du med i arbeid for en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
 • Hos OCODE i Tanzania blir du med i arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
 • SEMA i Tanzania har varierte oppgaver for å styrke nærmiljø gjennom blant annet holdningsdannende prosjekt.
 • Hos CEFORD vil du lære om konflikthåndtering, fred og forsoningsarbeidet som pågår i dialog grupper.

Fordypning

Act now har sin faglige fordypning i bistand og utviklingssamarbeid med temaer som utviklingshistorie, global politikk og økonomi, rettighetsarbeid, ressursfordeling og forbruk. Programmet fokuserer på Strømmestiftelsens strategier for fattigdomsbekjempelse som for eksempel jobbskaping, samfunnsbygging og utdanning. Les mer om Strømmestiftelsens arbeid her: http://strommestiftelsen.no/

I tillegg har alle tre programmene på Hald fellesundervisning om temaene: ledelse, kultur, tverrkulturell forståelse, religioner, teamarbeid, personlighetsutvikling, informasjonsarbeid, kommunikasjon, formidling, praktiske reisetips osv.

Act Now innebærer et 6 ukers forkurs på Hald Internasjonale Senter, 6 måneders praksis hos en av Strømmestiftelsens lokale partnere i Uganda, Tanzania eller Nepal samt et 8 ukers kurs på Hald Internasjonale Senter avslutningsvis. Deltakerne settes sammen to-og-to i team som bor hos vertsfamilie eller i leiligheter og alle får delta på 7 ukers språkkurs i begynnelsen av praksisoppholdet.

Følg deltakernes blogger her: https://actnowblog.blogspot.com/

 

Oversikt over partnerorganisasjoner som deltakere arbeider hos:

 

TANZANIA

OCODE
Organization for Community Development (OCODE) er et community development-prosjekt og ligger i Dar es Salaam i Tanzania. Organisasjonen består av et dynamisk team med unge mennesker som jobber for å utvikle og forbedre sivilsamfunnet de har rundt seg. Dette gjøres hovedsakelig gjennom dialoggrupper for ungdom kalt "Bonga", yrkesopplæring, undervisning og bevisstgjøring av unge mennesker.   OCODE arbeider i lokalsamfunn i utkanten av Dar es Salam for å tilrettelegge for å øke folks kunnskap og muligheter slik at de selv kan utnytte sitt potensial og skape en tryggere hverdag. Dette gjøres blandt annet gjennom spare og lånegrupper (mikrofinans) og jobbskaping for voksne og arbeidsledige. Som utvekslingsstudent blir du tatt med i oppgaver som er med på å løfte barn og ungdom ut av fattigdom og inn en bedre livssituasjon. De siste årene har OCODE også etablert et prosjekt som heter Bonga fotball hvor de oppfordrer jenter til å spille fotball. Act Now deltakere i OCODE besøker jevnlig Bonga grupper, bidrar i dialogen blandt ungdom omkring rettigheter og lærer ungdommene danser og leker. De har bidratt til Bonga fotball, drevet engelsk klubb, datakurs, og miljøkampanjer, eller assisterert i engelskundervisning og gym ved en lokal barneskole. I tilegg assisterer deltakerne organisasjonen i løpende kontorarbeid og oppdateringer i sosiale media. 

Les mer om OCODE

SEMA
Sustainable Environment Management Action (SEMA) arbeider med lokalsamfunn i Singida, nordøst i Tanzania. De arbeider med spare og lånegrupper, yrkesopplæring og jobbskaping, matsikkerhet og miljøvern. De siste årene har de også startet opp flere dialoggrupper for ungdom, kalt Bonga, hvor ungdom som ikke går på skole møtes for en alternativ læringsarena. SEMA arbeider for at folk skal få kunnskap til å forvalte miljøet på en bærekraftig måte og for å fremme en bærekraftig utvikling. SEMA tar et klart miljøengasjement og arbeider for bærekraftig endring, entrepenørskap og innovasjon i lokalsamfunnene der de arbeider. Som Act Now deltaker her får du mulighet til å jobbe med opplysningsarbeid om rent vann og utviklingen av bedre og mer bærekratige nærmiljø. Du vil få en unik mulighet til å bo og leve enkelt på landsbygden i Tanzania, og ta del i dagliglivet til andre ungdom i ommrådet. Ved dette prosjektet er det også muligheter for å delta i ungdomsdialoggrupper og assistere i yrkesopplæring og engelskundervisning.   Er du en innovativ person som brenner for miljøet og liker jakten på nye og bedre løsninger så kan dette være noe for deg.

Les mer om SEMA

UGANDA 

CEFORD

Helt nord i Uganda, på grensen til Sør-Sudan jobber Community Empowerment for Rural Development (CEFORD) i lokalsamfunn som har tatt imot store mengder flyktninger etter kriger i nabolandene. Uganda har mottatt 1,3 millioner flyktninger fra omkringliggende land, nå sist fra Sør-Sudan. Flyktningene har fått jordareal, arbeidstillatelse og blitt godt mottatt av lokalsamfunn. Lokalsamfunnene som tar dem imot er i utgangspunktet positive til å hjelpe, men konkurranse om jobber og dyrkbar mark samt frykt for voldelige sammenstøt skaper i økende grad negative holdninger og grobunn for konflikt. CEFORD jobber med å gi støtte til disse lokalsamfunnene som mottar flykninger og med å støtte flyktningene som forsøker å gjenetablere sine liv i et nytt land. CEFORD gir støtte til utdanning, jobb og yrkesopplæring. De retter seg spesielt mot arbeidsløs ungdom gjennom livsmestring og yrkesopplæring. De vil gi ungdommer mellom 13 og 19 år ferdigheter som styrker deres deltakelse og påvirkning i beslutningsprosesser i familie og lokalsamfunn. CEFORD har etablerert plattformer for ungdomsledet påvirkningsarbeid, og ungdom spiller en sentral rolle i oppfølging, resultatmåling og evaluering. CEFORD ser ungdom som endringsagenter som går foran i arbeidet med fred og forsoning. Spesielt arbeider de målrettet for å gi ungdom utdanning, jobb, fritidsaktiviteter og selvtillit. Som deltaker i Act Now i CEFORD vil du delta i dialoggrupper for ungdom med bakgrunn som flykninger og med bakgrunn som vertssamfunn som mottar flykninger. Du vil observere livsmestrings, samt konflikthåndtering, fred og forsoningsarbeidet som pågår i gruppene. Du vil arbeide med andre CEFORD ansatte for å styrke ungdomsdeltakelse, styrke CEFORDs sosiale medieprofil og styrke engelskkunnskap og tverrkulturell ledelse blant ansatte i CEFORD.

Vil du lære om ungdomsdeltakelse og hvordan størsteparten av flykningene i verden integreres i sine naboland, så er dette en unik sjanse.  

Les mer om CEFORD her: http://ceford.or.ug/about-us/

 

CBS-Pewosa

CBS-Pewosa arbeider med spare og lånegrupper, jobbskaping og yrkesopplæring rettet mot sosioøkonomisk utvikling i fattige lokalsamfunn i utkanten av Kampala, Uganda. CBS-Pewosa er en NGO som organiserer samfunnsansvar (CSR) arbeidet til CBS FM, en radio og TV stasjon eid av kongen av Buganda. De har samarbeidet med Strømmestiftelsen siden 2009. CBS-Pewosa arbeider målrettet for at fattige og marginaliserte skal få tro og styrke på at de selv kan bidra til et bedre samfunn. Dette gjøres gjennom bevisstgjøring omkring rettigheter, arbeidstrening, opplæring fra lokale entreprenører, mentorordninger, ledelsestrening, og gruppebaserte spare og låneprogram.  CBS-Pewosa tilrettelegger spesielt for at kvinner og arbeidsløs ungdom skal få relevant yrkesopplæring slik at de kan skape sin egen bærekraftige inntekt. For å bedre markedstilgangen for lokale grundere organiserer organisasjonen en årlig handelsmesse som tiltrekker seg mye oppmerksomhet. CBS-Pewosa tar også i bruk radioen for å skape bevissthet og mobilisere rundt rettigheter og sosiale utfordringer i lokalsamfunnet. CBS- Pewosa ønsker at Act Now deltakerne skal få lære om organisasjonens ulike arbeidsmetoder. Deltakerne skal få observere hvordan organisasjonen arbeider med kartleggingsarbeid og deltakende metoder før nye medlemmer rekrutteres, hvordan de gjennomgår yrkesopplæring, og hvordan spare og lånegrupper (mikrofinans) organiseres og vedlikeholdes. Deltakerne skal følge de ansatte i deres daglige gjøremål, men også bidra med egen kompetanse og dele av sin kunnskap om kultur og ledelse. Deltakerne besøker jevnlig de ulike prosjektene drevet av organisasjonen, de kan blant annet opptre på radioens rettighetsprogram, publisere aktuelle saker gjennom organisasjonens kanaler for sosiale media, og det er ønskelig at de gjør en kartleggings studie i området der CBS-Pewosa arbeider.    

Les mer om CBS-Pewosa

NEPAL

SAHAS
Sahas, eller Group of Helping Hands, retter sitt bistandsarbeid mot sårbare familier og bygder i Himalaya som er sosialt ekskludert og fratatt grunnleggende muligheter. Sahas ønsker å øke kapasiteten til marginaliserte samfunn ved å effektivisere og forbedre bruken av folks egne  ressurser. Målet er å utvikle og forbedre levevilkår. Sahas jobber med spare og lånegrupper(mikrofinans), yrkesopplæring, og jobbskaping blandt voksne. De tilrettelegger for utvikling basert på deltakende metoder og folks egen kunnskap om bærekraftig jordbruk, miljøvern, matvaresikkerhet, forvaltning av drikkevann, økologisk grønnsaksdyrking og andelsjordbruk. Sahas driver også utstrakt rettighetsarbeid blandt ungdom gjennom dialoggrupper kalt Samvad. Som Act Now deltaker vil du bo hos en vertsfamilie på landsbygden i Nepal, lære av Sahas og dele av deg selv i Sahas sine prosjekter. Du kan bidra gjennom å jevnlig delta i ungdomsdialog grupper, besøke sentre for yrkesopplæring eller jorbruksprosjekter og kansje assistere som leksehjelp på en lokal skole? Er dette utfordringene du søker med å leve i og tilpasse deg en ny kultur. 

Les mer om Sahas
 

ABC 

ABC Nepal, står for Agroforestry, Basic Health and Cooperative Nepal. Dette er en organisasjon som arbeider med fattigdomsbekjempelse og som har et spesielt fokus på å fremme rettighetene til marginaliserte grupper. De kjemper for rettighetene til Dalitter eller såkalte kasteløse, og for å bedre deres sosio-økonomiske status. Organisasjonen arbeider målrettet for å forhindre menneskehandel og seksuell utnyttelse av kvinner, ungdom og barn. Dette gjør de via helhetlige sosiale og økonomiske utviklings programmer rettet mot vanskeligstilte familier og samfunnsgrupper. I tillegg driver ABC Nepal et rehabiliteringssenter for ofre for vold og menneskehandel. De samarbeider med Strømmestiftelsen om Samvad, et dialogprosjekt som skal styrke unge jenters selvtillit, rettigheter og yrkesferdigheter. Dette programmet er etablert for å hjelpe jenter, i aldersgruppen 13-19, som av en eller annen grunn har sluttet på skolen, til å gjennom mer uformelle metoder lære lese og regneferdigheter, livs og yrkes ferdigheter. Målet er at jentene skal lære om rettighetene sine i samfunnet og oppmuntre dem til å være selvstendige og selvsikre. Som Act Now deltaker hos ABC Nepal vil du ta del i organisasjonens daglige gjøremål og delta i deres rettighetsarbeid og yrkesopplæring. Du vil delta i ukentlige Samvad grupper og lære om metoder for å bekjempe menneskehandel og seksualisert vold.

Les mer om ABC Nepal her: http://abcnepal.org.np/wp/

Bilde av Act Now

Ragnhild Madland

Programleder Act Now

+47 975 64 764
Bilde av Act Now

Nine Justvik

Program-medarbeider ActNow

+47 416 85 988