Søk skoleplass
Søk skoleplass

Studie i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid

Hald internasjonale skole tilbyr et fagskoleår, “Et år av annen verden”. Hos oss får du en langvarig praksis i en ny og fremmed kultur som utvekslingsdeltaker gjennom NOREC og en av eierne av skolen, Laget, NMS eller Strømmestiftelsen.

Skolen har hovedfokus på tverrkulturell forståelse som du får gjennom relevant praksis i Asia, Afrika eller Sør-Amerika. I tillegg er studenter fra alle disse verdensdelene en del av skolemiljøet på Hald. I kursperiodene bor du på internat og mange vil sammenligne livet på Hald med en folkehøyskole, selv om det formelt er en fagskole.

All undervisning og det meste av samtalene i fritiden går på engelsk!

Vi er en internatskole og det er masse morro som foregår på kvelder og helger. Les mer om det gøye ved å gå på Hald her

60 studiepoeng på fagskolenivå – hva betyr det?

En fagskole regnes som høyere yrkesfaglig utdannelse og ligger over videregående opplæring i nivå. Vi utdanner til frivillig- og lønnet arbeid innenfor kirke- og organisasjonsliv.

Les mer om hva en fagskole er 

Studiet i Tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid tilsvarer 60 studiepoeng på fagskolenivå og emnene er fordelt som dette:

Fellesemner:

Kultur og interkulturell kommunikasjon, 15 stp

Kristen tro og etikk, 5 stp

Bærekraftig utvikling, 5 stp

Formidling og påvirkningsarbeid, 10 stp

Ledelse og personlig vekst, 10 stp

Fordypningsemner:

Bibel, misjon og diakoni, 15 stp (Connect og Interact)

Fattigdomsbekjempelse, 15 stp (Act Now)

Les fullstendig fagplan her: FAGPLAN_HIS

Ved å velge et av de tre studietilbudene Interact , Connect  eller Act Now  velger du dermed også fordypningsemne, tilknytning til eierorganisasjon og aktuelle utvekslingsland.

Hva lærer du gjennom et år på Hald?

Etter et år som student på Hald internasjonale skole skal du ha kunnskap, ferdighet og kompetanse om følgende:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om ulike kulturer
 • Har kunnskap om kristen tro
 • Har kunnskap om «seg selv og andre» og «samspill mellom mennesker»
 • Har kunnskap om frivillige organisasjoners rolle i samfunnet
 • Har kunnskap om utviklingssamarbeid

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over egen kultur
 • Kan respektere andre kulturer
 • Kan arbeide i en internasjonal sammenheng

Kompetanse:

 • Kan bygge relasjoner på tvers av kulturer
 • Har internasjonal arbeidserfaring

Dette skal du ha lært i hvert enkelt emne:

Kultur og interkulturell kommunikasjon, 15 stp

I emnet vil studentene få innføring i teorier om kultur og interkulturell kommunikasjon, og de vil gjøre et mer inngående studium i den konteksten der de skal ha sitt praksisopphold.

Praksisoppholdet i et annet land gir rom for å anvende teoretisk kunnskap. På våren blir erfaringsdeling og refleksjon viktig for å øke kompetansen i emnet.

Etter gjennomført og bestått studium har studenten følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om kulturbegreper og ulike kultursyn
 • Har kunnskap om begrepet verdensbilde
 • Har kunnskap om ulike reaksjoner i interkulturelle møter
 • Har kunnskap om flerkulturelle samfunn
 • Har basiskunnskap i et lokalt språk

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over å drøfte egen kultur og verdier
 • Kan observere og stille spørsmål ved sider av andre kulturer
 • Kan kommunisere med mennesker med annen kulturell bakgrunn
 • Kan arbeide i en ny kulturell kontekst

Kompetanse:

 • Kan tilrettelegge for andre som kommer til en ny kultur
 • Kan samarbeide og kommunisere interkulturelt
 • Kan oppdage og håndtere en kulturell misforståelse
 • Kan vise respekt for mennesker med annen kulturell bakgrunn

 

Kristen tro og etikk, 5 stp

I emnet vil studentene få en grunnleggende innføring i kristen tro. Vi vil ha et særlig fokus på misjon, diakoni og evangelisering. Refleksjon rundt etiske problemstillinger og eget livssyn i møte med andre vil bli vektlagt.

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om kjernen i kristen tro, med utgangspunkt i en evangelisk kristendomsforståelse
 • Har kunnskap om begrepene misjon, diakoni og evangelisering, og kunne gi eksempler på hvordan de utøves i praksis
 • Har kunnskap om ulike etiske modeller

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over kristen tro og dets betydning for samfunn og enkeltmennesker
 • Kan reflektere over sitt eget livssyn og sine holdninger i møte med andre
 • Kan reflektere over og analysere ulike begrunnelser for etiske valg

Kompetanse:

 • Kunne møte mennesker med annet livssyn med kunnskap og respekt
 • Kan ta etiske valg på en bevisst og ansvarsfull måte

 

Bærekraftig utvikling, 5 stp

Emnet “Bærekraftig utvikling” gir en generell introduksjon til verdensomspennende utvikling, fattigdom, ulikhet og Nord-Sør problematikk. Emnet introduserer bærekraftsmålene og dagens bistandsregime innenfor et globalt politisk rammeverk. Tradisjonell bistand, bistandshistorien, og Norges rolle som donorland diskuteres i et kritisk lys. Emnet fokuserer på utfordringer knyttet til fattigdom, menneskerettighetene og miljø/klima.

Etter gjennomført og bestått studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har forståelse for sentrale utviklingsspørsmål og dagsaktuelle problemstillinger som angår utviklingsprosesser
 • Har kunnskap om eierorganisasjonenes visjon og arbeidsstrategier
 • Har innsikt i ulikt utviklingsarbeid på bakgrunn av erfaring i parksisoppholdet
 • Har kunnskap om menneskerettigheter, klimautfordringer, ressursfordeling og forbruk og dilemmaer knyttet til fattigdomsbekjempelse

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over hvordan ulike sosiale systemer, prosesser og relasjoner påvirker fattigdom, ulikhet og utviklingsprosesser.
 • Kan analysere sitt hjemland i et bærekraftsperspektiv

Kompetanse:

 • Kan stette i gang tiltak som fremmer internasjonal forståelse, fattigdomsbekjempelse og ressursforvaltning.
 • Kan bidra for vår felles bærekraftige fremtid

 

Formidling og påvirkningsarbeid, 10 stp

Emnet skal gi studentene en innføring i teori og arbeidsredskaper knyttet til kommunikasjon, formidling og påvirkningsarbeid.

Sentralt i emnet står planlegging og gjennomføring av påvirkningsarbeid. Studentene skal bruke egne erfaringer fra utenlandsoppholdet og eierorganisasjonenes arbeid. Det vil bli lagt vekt på etiske problemstillinger rundt informasjonsformidling i emnet.

Gjennom emnet skal studentene få redskaper, innsikt og motivasjon for å være en aktiv samfunnsaktør og støttespiller for eierorganisasjonens arbeid.

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kunnskap om organisasjonens kommunikasjonsstrategier
 • Kunnskap om ulike metoder for å samle inn data, formidle et budskap og drive påvirkningsarbeid
 • Kunnskap om etiske utfordringer ved feltarbeid og formidling
 • Kunnskap om enkeltindividets påvirkningsmuligheter i samfunnet

Ferdigheter:

 • Kan reflektere over organisasjonens kommunikasjonsstrategier
 • Kan formidle et budskap muntlig og skriftlig, tilpasset målgruppe
 • Kan formidle et budskap på ulike sosiale medier
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger i feltarbeid, formidling og påvirkningsarbeid
 • Kan planlegge og gjennomføre påvirkningsarbeid

Kompetanse:

 • Kan skape engasjement ved å formidle et budskap, gjennom å bruke ulike kommunikasjonsverktøy
 • Kan planlegge og gjennomføre påvirkningsarbeid og motivere ulike målgrupper til aktiv samfunnsdeltakelse
 • Har etisk bevissthet rundt sin formidling
 • Kan samle inn samle inn og analysere data og presentere sine funn skriftlig

 

Ledelse og personlig vekst, 10 stp

Emnet «Ledelse og personlig vekst» vil fokusere på ledelse som mulighet og evne til påvirkning, der lederskap ikke nødvendigvis er knyttet til formelle posisjoner eller roller. Sentralt i emnet vil være ledelse i enten utviklingssamarbeid eller kirke- og misjonsarbeid. Gjennom undervisning og praksis vil vi gi studentene ferdigheter innen teamsamarbeid, konfliktløsning og ledelse i en flerkulturell kontekst. Vi ønsker å utruste og utfordre unge mennesker til å lede seg selv og andre.

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kunnskap om ulike former og strategier innen ledelse
 • Kunnskap om ledelse i en flerkulturell kontekst
 • Kunnskap om teamsamarbeid og konflikthåndtering
 • Kunnskap om prinsipper for veiledning av seg selv og andre
 • Kunnskap om ledelsesprinsipper innen utviklingssamarbeid eller kirke og misjonsarbeid

Ferdigheter:

 • Kan bruke ulike verktøy til å forstå sin egen og andres adferd, styrke og personlighetstype
 • Kan reflektere rundt ledelse og samarbeid i en flerkulturell kontekst
 • Kan reflektere over og forstå sin egen rolle i et team og i en konflikt
 • Kan reflektere over makt og grenser i ulike relasjoner
 • Kan reflektere rundt ledelse i utviklingssamarbeid eller kirke- og misjonssamarbeid

Kompetanse

 • Kan bruke kunnskap og erfaring til å lede seg selv og andre
 • Kan tilpasse og manøvrere lederstilen sin til konteksten og evaluere hvordan ens egen bakgrunn påvirker dette
 • Kan utøve lederskap ut fra ledelsesprinsipper innen utviklingssamarbeid eller kirke- og misjonsarbeid

 

Bibel, misjon og diakoni (Connect og Interact), 15 stp

I emnet vil studentene lære om Bibelens bakgrunn og innhold. De vil bli utrustet til å anvende Bibelen i eget liv og i kristent arbeid. Problemstillinger knyttet til kristen tro i møte med ulike livssyn og kulturer vil være en viktig del av dette. Studentene vil gjennom undervisning og praksis utvikle sin forståelse av og kompetanse innen misjon og diakoni. Kurset vil gi historiske og dagsaktuelle perspektiver. Organisasjonenes arbeidsmetoder vil bli vektlagt.

Etter gjennomført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Kunnskap om Bibelens kanonhistorie, og hvordan Bibelen kan forstås som autoritativ i kristen tro
 • Har kunnskap om utvalgte temaer og de store linjer i Bibelen
 • Har kunnskap om den kristne tro i forhold til andre livssyn
 • Har kunnskap om noen tidsaktuelle tema i kristen apologetikk
 • Har kunnskap om metoder og bibelske begrunnelser for misjon og diakoni
 • Har kunnskap om hovedtrekk ved den kristne misjonens historie
 • Har kunnskap om historie, metoder og strategier til eierorganisasjonen

Ferdighet:

 • Kan anvende forskjellige metoder for å lese Bibelen og be
 • Kan reflektere over og drøfte hvilken veiledning Bibelen gir for våre liv
 • Kan reflektere over og vurdere kontekstens betydning for tro, livssyn og holdninger og drøfte kontekstualisering av den kristne tro med utgangspunkt i det Bibelske materiale
 • Kan formidle kristen tro til mennesker med forskjellige livssyn og fra forskjellige kulturer
 • Kan reflektere over og drøfte forskjellige metoder og begrunnelser av misjon og diakoni
 • Kan bruke organisasjonenes verktøy og metoder for misjon og diakoni

Kompetanse:

 • Kan anvende Bibelen og bønn som praktiske redskap i eget liv
 • Kan møte forskjellige uttrykksformer og konfesjoner innen kristen tro med reflektert trygghet
 • Kan beherske metoder innen misjon og diakonalt arbeid

 

Fattigdsomsbekjempelse (Act Now), 15 stp

Emnet fokuserer på globale og lokale initiativer for fattigdomsbekjempelse og de frivillige organisasjonenes rolle i utviklingssamarbeid. Kurset introduserer en rettighetsbasert tilnærming til samfunnsutvikling basert på prinsipper som deltakelse, ikke-diskriminering, menneskeverd, myndiggjøring, ansvarlighet, transparens og innflytelse. Kurset går nærmere inn på aktuelle problemstillinger og arbeidsmåter i bistands -og utviklingssamarbeid. Gjennom bruk av eksempler presenteres og diskuteres ulike strategier for samfunnsbygging, jobbskaping og utdanning.

Etter gjennomført og bestått studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • Har kunnskap om de frivillige organisasjonenes rolle i utviklingssamarbeid
 • Har kjennskap til hovedlinjene i en rettighetsbasert tilnærming til utvikling
 • Har kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til utviklingsprogrammer som spare- og lånegrupper (microfinance), yrkesopplæring (vocational skills-training) og ungdomsdialoggrupper (youth dialogue groups).

Ferdigheter:

 • Kan analysere og forstå utfordringer og trender i lokal og global samfunnsutvikling
 • Kan anvende relevante faglige begreper og rapporter

Kompetanse:

 • Kan diskutere grunner til at noen land er rike og noen er fattige, og hva som kan fremme eller hemme økonomisk velstand, menneskerettigheter og sosial utvikling
 • Kan arbeide i et utviklingsprosjekt under veiledning
 • Kan bidra til positive endringer i eget samfunn