Et år av en
annen verden

Meny
Følg oss på Snapchat Følg oss på Instragram Følg oss på Facebook
Interact
Connect
Act Now

Oversikt over praksisplasser

På kartet ser du hvor i verden våre tre programmer holder til. Her får du også en grei oversikt over arbeidsområdene innenfor de ulike programmene.

Arbeidsområder

Interact

Lærer

I Kenya og Nepal er det behov for undervisning på barneskoler.

Ledertrening

I Brasil, Bangladesh, Nepal, Kenya og på Madagaskar får du utfordringer som hjelper deg å utvikle dine styrker og vokse som menneske.

Barneprosjekt

I Kenya er det behov for hjelp på prosjekt rettet inn mot fattige barn fra slummen.

Ungdom

I Nepal, Kenya, Bangladesh, Brasil og på Madagaskar blir du kjent med ungdommer på din egen alder gjennom aktivitetene til den lokale lagsbevegelsen.

Bibel

På alle vår praksisplasser blir du med i bibelgrupper. Vi legger til rette for at du får lest gjennom hele Bibelen i løpet av året på Hald.

Bibeloversettelse

Lagsbevbegelsen i Bangladesh er med å oversette bibelen til nye språk. Våre deltakere er med i dette arbeidet.

Connect

Menighetsarbeid
 • I Brasil har du praksis i en lokal menighet og dine oppgaver kan f.eks. være knyttet til gudstjenester og møter, ungdomsarbeid, smågrupper, diakonalt arbeid og søndagsskole.
 • I Hongkong får du bidra inn i ungdomsarbeidet til lokale menigheter. 
 • På Madagaskar får du anledning å delta i en menighet og ansvar for forskjellige oppgaver knyttet til f.eks. ledertrening, ungdomsarbeid, speiderarbeid, og korarbeid.
 • I Spania vil du være en del av en arabisktalende menighet i byen. Her vil du få litt ansvar for arbeidet med barn og ungdommer, f.eks. søndagsskole eller ungdomsarbeid.
Ungdomsarbeid
 • I Brasil er ofte arbeidet med lokale ungdomsgrupper en viktig del av praksisen.
 • I Hongkong får du arbeide med ungdommer i kirken og delta i leirarbeid. 
 • På Madagaskar kommer du å være med regionale samlinger til f.eks. ungdomsorganisasjonen og speidere. I tillegg kan du ha ansvar for forskjellige aktiviteter på ungdomsskoler og senter for unge kvinner. På Madagaskar kan også korarbeid og kirstent idrettsarbeid (lignende KRIK) være del av praksisen. 
 • I Spania vil du delta i arbeid på sentre for nord-afrikanske immigranterer der det er forskjellig aktiviteter for barn og ungdommer, f.eks. leksegruppe og hobbyaktiviteter. I tillegg vil du har oppgaver knyttet til arbeidet med barn og ungdommer i en arabisktalende menighet. 
Ledertrening
 • I Brasil kan det være å delta i smågrupper for ungdommer med fokus på disippelgjøring og ledertrening.
 • I Hongkong er du med i ungdomsarbeidet i kirker og arbeidet med å bygge unge ledere der.
 • På Madagaskar handler det om å være med på samlinger for ledere i speidergruppene, korene eller søndagsskolene, og delta i arbeidet med å utruste disse lederne. Verktøy for dette arbeidet får dere på Hald før dere reiser ut.
Sosialt arbeid/Diakoni
 • I Brasil er det flere av menighetene som er med og driver sosialt arbeid bland utsatte barn, familier og ungdommer. Dette kan være en del av praksisen.
 • I Hongkong får du være del av arbeidet på en av skolene til ELCHK med aktiviteter etter skoletid og forskjellige arrangementer på skolen.
 • På Madagaskar kan du få anledning å arbeide på ungdomsskole, døveskole eller ett senter for unge kvinner med en fattig bakgrunn. I tillegg kan du få ansvar for aktiviteter og undervisning til ledere og ungdommer som setter fokus på samfunnsutfordringer.
 • I Spania vil du delta i integreringsarbeid for immigranter fra Nord-Afrika og jobbe på to sentre som jobber med integregring av nord-afrikanere. 
Undervisning
 • På Madagaskar kan du få sjansen å gi kunnskap om lederskap og sammfunnsutfordringer som fattigdom, korrupsjon og miljø, videre til ungdommer og lokale ungdomsledere. Du får også anledning å lede aktiviteter på forskjellige skoler og hjelpe til i undervisningen.
 • I Hongkong får du sjansen å være med å lære ungdommer engelsk gjennom “Learning English for fun.”
 • Både i Brasil og på Madagaskar kan du få lede English club.
 • I Spania kan du delta i arbeidet med skrive- og leseopplæring og språkopplæring i spansk og engelsk for nord-afrikanske immigranter. I tillegg kan du få arbeide med leksegrupper for barn og ungdommer.

Act Now

Utdanning
 • Dialoggrupper blandt unge jenter, som Bonga eller Samvad, tilrettelegger for uformell opplæring av ungdom som har droppet ut av skolen.
 • Du kan bli med å undervise i bevisstgjøring rundt helse i tillegg til holdningsskapende arbeid.
 • Flere av partnerene samarbeider tett med lokale skoler.
 • Hos Sahas Nepal kan du assistere med leksehjelp eller på en førskole.
Jobbskaping
 • Her blir du med i arbeidet med spare- og lånegrupper og får direkte erfaring med hvordan dette fungerer.
 • Disse spare og lånegruppene er koplet sammen med yrkesopplæring og trening i entrepenørskap.
Menneskerettigheter
 • Her kan du bli med på kampanjer og holdningsskapende arbeid som opplyser om folks rettigheter.
 • Alle partnere arbeider med rettighetsarbeid, spesielt blandt marginaliserte grupper.
 • ABC Nepal arbeider målrettet for å fremme kasteløse's rettigheter og å forhindre menneskehandel og seksualisert vold.
 • CBS Pewosa bruker radioen for å bevistgjøre og rette oppmerksomhet mot rettighetsarbeid.
 • CEFORD arbeider for å styrke rettigheten til flyktninger og lokalsamfunn som er vertsskap for flyktninger
Klima og miljø
 • Hos Sahas Nepal vil du jobbe med et miljøfokusert prosjekt. Dette er hovedsakelig rettet mot matsikkerhet og bærekraftig landbruk.
 • I prosjektet SEMA i Tanzania bil du jobbe med blant annet opplysende arbeid for å styrke bærekraften til ulike lokalmiljø, særlig med hensyn til klimaendringer.
Samfunnsbygging
 • I Nepal blir du med i arbeid for en bedre hverdag for fattige bønder samt undervisning for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
 • Hos OCODE i Tanzania blir du med i arbeid med å få barn og ungdom ut av fattigdom og inn i et bedre liv gjennom ungdomsprosjekter.
 • SEMA i Tanzania har varierte oppgaver for å styrke nærmiljø gjennom blant annet holdningsdannende prosjekt.
 • Hos CEFORD vil du lære om konflikthåndtering, fred og forsoningsarbeidet som pågår i dialog grupper.

Samarbeidspartnere

Logoen til {standard_stottespillere}

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen arbeider i 13 land i Sør-Amerika, Vest- og Øst-Afrika og Asia. Ved å gi folk blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre.

Logoen til {standard_stottespillere}

Laget

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er de lokale lagene som er kjernen i Laget og det er ungdommene og studentene selv som driver lagsarbeidet. Organisasjonen hjelper til med oppfølging, støtte og ressurser. Laget består av ungdom og studenter som aktivt ønsker å stå for sin tro i skolehverdagen og gjøre Jesus kjent for sine medelever og medstudenter.

Logoen til {standard_stottespillere}

Det Norske Misjonsselskap

Gjennom NMS berører du enkeltmennesker i deres livssituasjon og bidrar til å gi mennesker verdig liv og varig håp! I Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa har NMS inngått avtaler med organisasjoner og kirker om ulike typer støtte. Slik sørger vi for at NMS-engasjementet har lokal forankring. Se oversikt over de enkelte landene her. Vi har ca. 70 misjonærer og ettåringer plassert i de ulike landene. Vår innsats formidles gjennom prosjekter. Ut fra innholdet er prosjektene fordelt på tre grupper (også kalt program), Budskap, Bistand og Bygging.