Søk skoleplass
Søk skoleplass

Utveksling til Nepal med Interact eller Act Now

I Nepal har både Interact og Act Now utvekslinger. Interact utveksler med lagsbevegelsen i Nepal, NBCBS, mens Act Now utveksler med Strømmestiftelsen sine partnerorganisasjoner SAHAS og ABC.

Arbeidsoppgaver og bosted, NBCBS Nepal – Interact

 

Arbeidsoppgavene for Interact-teamet i Nepal vil være å ha ansvar for sosiale aktiviteter og bibelstudier på Tyrannus Hall og Lydia House. Dette er to internater for gutter og jenter som studerer i Katmandu. Du vil delta fast i en bibelgruppe med nepalske ungdommer, og du jobber ukentlig på Good Shepherd School som er en barneskole i Katmandu. Her får du ansvar for noen skoletimer, og du kan få brukt dine kreative sider i lek og aktiviteter med barna. I februar vil du få et tre ukers opphold i Trishuli town, som ligger nær ved Himalaya-fjellene, for å delta i dagliglivet der. Det er spennende å bo med en nepalsk familie og følge dagliglivet på nært hold.

Første delen av oppholdet bor man i en leilighet i øverste etasje på hovedkontoret til NBCBS i Katmandu. Der får du språkskole mens du også leder bibelgrupper, jobber på lagskontoret og i en NGO som arbeider med bevisstgjøring rundt ulike miljøspørsmål. Andre del av oppholdet flytter man rundt i landet og tilbringer rundt en måned på to ulike steder. Her får man prøve seg som lærer på de lokale skolene og får gjennom dette innblikk i nepalikulturen på en ny måte.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Arbeidsoppgaver og bosted, SAHAS Nepal – Act Now

De første ukene i Nepal vil du bo hos en vertsfamilie i Katmandu for å lære språket på en intensiv språkskole.

Som Act Now deltaker vil du deretter bo i Rolpa på landsbygda sammen med ansatte ved kontoret. Du vil lære av SAHAS og dele av deg selv i SAHAS sine prosjekter. Sammen med lokalt ansatte vil du besøke ulike landsbyer høyt oppe i fjellene der SAHAS jobber. Du kan bidra gjennom å jevnlig delta i ungdomsdialog grupper (SAMVAD-grupper), besøke sentre for yrkesopplæring eller jordbruksprosjekter og kanskje assistere som leksehjelp på en lokal skole?

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

 

Arbeidsoppgaver og bosted, ABC Nepal – Act Now

De første ukene i Nepal vil du bo hos en vertsfamilie i Katmandu for å lære språket på en intensiv språkskole.

Som Act Now deltaker vil du deretter bo hos en vertsfamilie på landsbygda i nærheten av Rupandehi. Dette vil by på en levestandard som er veldig ulik den du er vant med og en mangel på materielle goder som du kanskje vil finne utfordrende. Du vil delta i landsbylivet og hjelpe til i husholdet. Du vil lære av ABC og dele av deg selv i ABC sine prosjekter.

Som Act Now deltaker hos ABC vil du ta del i organisasjonens daglige gjøremål og delta i deres rettighetsarbeid og yrkesopplæring. Du vil delta i ukentlige Samvad grupper og lære om metoder for å bekjempe menneskehandel og seksualisert vold.

Vi tar forbehold om at det kan bli forandringer i arbeidsoppgaver og organisering av praksisen.

Partner – Lagsbegevelsen i Nepal, Nepal Bishwabidyalaya Christiya Bidhyarthi Sangati (NBCBS)

NBCBS tilsvarer Laget i Norge og jobber med og for kristne studenter i Nepal. Arbeidet til NBCBS har tre hovedområder: Evangelisering, disippelskap og lederutvikling blant ungdommer og studenter.

Interact har samarbeidet med NBCBS i mange år og har en svært god relasjon til organisasjonen. NBCBS samarbeider tett med de lokale menighetene og er en viktig støttespiller i opplæring av unge ledere. Gjennom NBCBS får unge nepalesere erfaring og utfordringer som ruster dem til å være med å bygge fremtidens Nepal.

 

Partner – Group of Helping Hands, SAHAS

SAHAS retter sitt bistandsarbeid mot sårbare familier og bygder i Himalaya som er sosialt ekskludert og fratatt grunnleggende muligheter. SAHAS ønsker å øke kapasiteten til marginaliserte samfunn ved å effektivisere og forbedre bruken av folks egne ressurser. Målet er å utvikle og forbedre levevilkår. SAHAS driver utstrakt rettighetsarbeid blant ungdom gjennom prosjektet «Sjef i eget liv». Ungdom inviteres til å delta i dialoggrupper kalt SAMVAD-grupper. De får opplæring i rettigheter og diskuterer utfordringer og muligheter som opptar ungdom. Ved hjelp av deltakende metoder deler ungdom erfaring og kunnskap og de bruker teater for å dele denne kunnskapen med andre i lokalsamfunnet.

SAHAS jobber også med spare – og lånegrupper (mikrofinans), yrkesopplæring, og jobbskaping blant voksne. De tilrettelegger for utvikling basert på deltakende metoder og folks egen kunnskap om bærekraftig jordbruk, miljøvern, matvaresikkerhet, forvaltning av drikkevann, økologisk grønnsaksdyrking og andelsjordbruk.

Les mer om SAHAS 

Partner – Agroforestry, Basic Health and Cooperative Nepal, ABC Nepal

ABC er en organisasjon som arbeider med fattigdomsbekjempelse og som har et spesielt fokus på å fremme rettighetene til marginaliserte grupper. De kjemper for rettighetene til Dalitter eller såkalte kasteløse, og for å bedre deres sosio-økonomiske status. Organisasjonen arbeider målrettet for å forhindre menneskehandel og seksuell utnyttelse av kvinner, ungdom og barn. Dette gjør de via helhetlige sosiale og økonomiske utviklingsprogrammer rettet mot vanskeligstilte familier og samfunnsgrupper. I tillegg driver ABC et rehabiliteringssenter for ofre for vold og menneskehandel. De samarbeider med Strømmestiftelsen om Samvad, et dialogprosjekt som skal styrke unge jenters selvtillit, rettigheter og yrkesferdigheter. Dette programmet er etablert for å hjelpe jenter i aldersgruppen 13-19 år, som av en eller annen grunn har sluttet på skolen. Ved hjelp av uformelle metoder oppnår de lese- og regneferdigheter og livs- og yrkesferdigheter. Målet er at jentene skal lære om rettighetene sine i samfunnet, og å oppmuntre dem til å være selvstendige og selvsikre.

Les mer om ABC Nepal

Om Nepal

Vakre Nepal ligger inneklemt mellom India i sør og den kinesiske provinsen Tibet i nord.

I utstrekning er Nepal et lite land, med om lag en tredjedel av Norges overflate. Innenfor dette lille området finner vi den største høydeforskjellen i verden, fordi Nepal strekker seg fra lavlandsområder som på det laveste er 90 meter over havet og helt til toppen av Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8850 moh.

Hinduismen er statsreligion i landet, og ca 85% av innbyggerne regner seg som hinduer.