Varslingsrutiner

Varslingsrutiner

Varslingsrutiner ved Hald internasjonale skole

Alle ansatte og studenter skal informeres om disse varslingsrutiner.
Ansatte, innleide arbeidstakere samt studenter som blir oppmerksomme på kritikkverdige
forhold relatert til Hald internasjonale skole oppfordres til å varsle etter disse
retningslinjene.

Hva er varsling?

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold relatert til Hald internasjonale skole.
Kritikkverdige forhold omfatter mange forskjellige forhold, som for eksempel opplysninger
om maktmisbruk, svikt i sikkerhetsrutiner, uforsvarlig saksbehandling, mobbing, trakassering,
seksuell trakassering, overgrep, korrupsjon, kriminelle forhold, mislighold av andre
lovbestemte påbud eller forbud, samt brudd på alminnelige etiske standarder. Forhold som
den ansatte eller innleide mener er kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning,
omfattes dermed ikke.
Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 2 A.

Hvorfor er varsling ønskelig?

Arbeidsmiljølovens § 2-4(1) slår fast arbeidstakers rett til å varsle. Ved å få informasjon om
kritikkverdige forhold i virksomheten kan arbeidsgiver rydde opp i forholdet.
Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som
igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø.
Din informasjon kan hjelpe bedriften med å få dette til.
Varsling knyttet til eierorganisasjonenes arbeid i Norge og i utlandet vil hjelpe
organisasjonene å avdekke kritikkverdige forhold og gjøre nødvendige tiltak.

Hvem kan varsle?

Alle ansatte, vikarer, studenter og andre kan varsle.

Hvem skal det varsles til?

For forhold knyttet til eierorganisasjonene (NMS, NKSS og Strømmestiftelsen) og deres
arbeid og partnere i Norge og i utlandet, henvises det til organisasjonenes egne
varslingskanaler og respektive ledelse. Kontaktinformasjon og mer info finnes her:
https://nms.no/kontakt/ 
https://www.nkss.no/lagethk/
https://strommestiftelsen.no/ansatte/varsling

Ansatte, studenter og andre skal varsle rektor når det gjelder forhold knyttet til skoledriften,
studenter og ansatte ved Hald internasjonale skole.
En kan også varsle direkte til tillitsvalgt eller verneombud, som så igjen skal følge opp
henvendelsen overfor rektor.
Gjelder informasjonen en sak som kan involvere rektor, og/eller du ikke har oppnådd noen
reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte styreleder.
Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som
Arbeidstilsynet, Økokrim og Konkurransetilsynet, men det er ønskelig at varsling først
forsøkes internt slik bedriften har tilrettelagt for.

På hvilken måte kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig og varsler bør tydeliggjøre at informasjonen anses som en
varsling av kritikkverdige forhold eller mistanke om kritikkverdige forhold.
Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til rektor. Skriftlig varsling kan skje pr. brev
eller e-post til rektor.
Varsling kan gjøres anonymt ved å bruke varslingsskjema som finnes her:  https://tinyurl.com/varslingHald
Det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer
også et best mulig resultat.
Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede
personkrets i virksomheten som behandler saken. (se neste kapittel)

Oppfølging av varsling

Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Oppklaring
av faktainformasjon, samtaler med involverte personer og den som har varslet vil være første
steg. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Dersom det er
snakk om alvorlige og eventuelt kriminelle forhold skal ekstern hjelp søkes ved for eksempel
bruk av advokat eller revisjonsfirma.
Varsling ved Hald Internasjonale Senter skal alltid behandles av rektor og styreleder i samråd.
Nestleder innkalles ved behov. Dersom varselet gjelder daglig leder, styreleder eller
nestleder, blir vedkommende koblet ut av saken og et annet styremedlem tar over.
Så lenge varslerens identitet er kjent, skal vedkommende alltid få tilbakemelding så raskt som
mulig om hvordan saken er behandlet.
Så langt som mulig skal varsler også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.
Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige
forhold, skal du også få tilbakemelding om dette.
Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som
personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Varslers sikkerhet og ansvar

Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver som følge av varslingen.
Gjengjeldelse kan være advarsel, oppsigelse, trakassering, endring i stilling med mer.
Dersom du likevel opplever gjengjeldelse, skal du straks si fra styreleder. Vedkommende
skal snarest følge opp dette.
Den som varsler har et selvstendig ansvar for å gi fullstendige og riktige opplysninger. Falske
anklager eller varsel vil kunne gi disiplinære og økonomiske konsekvenser for varsler basert
på ressursbruken ved oppfølging av en falsk anklage eller varsel.
Kontaktinformasjon:
Rektor, Øystein Ruud, tlf 99557786, oystein.ruud@hald.no
Styreleder, Ole Morten Stavlandt, tlf 90722906, ole.morten.stavland@stromme.org
Tillitsvalgt, Britt Jorunn Neerland, 48886644, britt.jorunn.neerland@hald.no
Verneombud, Turid Sætrenes Olsen, 40834582, turid.olsen@hald.no
Postadresse alle: Hald internasjonale skole, Halseveien 37, 4517 Mandal

Revidert Mandal Mars 2023