Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Hald internasjonale skole

 § 1 – Organisasjon og eiere

 Hald Internasjonale Skole er stiftet og eies av:  

 • Det Norske Misjonsselskap (NMS), Boks 226, Sentrum, 4001 Stavanger  
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), Postboks 6707, St. Olavsplass, 0130 Oslo, og 
 • Strømmestiftelsen (SF), postboks 414, 4664 Kristiansand 

De tre organisasjonene er eiere i Hald internasjonale skole med lik aksjepost. 

Virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret 

Selskapets navn er Hald internasjonale skole (HIS) AS 

Selskapets kontorkommune er Lindesnes Kommune. 

 

§ 2 – Formål

Hald internasjonale skole AS skal gi utdanning til arbeid i misjon, evangelisering og bistand gjennom skole- og kursvirksomhet, samt gjennom utvekslingsprosjekter i ulike deler av verden. 

Selskapet har ikke erverv til formål, og det skal ikke utbetales utbytte til selskapet sine aksjonærer. 

  

§ 3 – Grunnlag

 Hald internasjonale skole AS driver sin virksomhet i tråd med eierorganisasjonenes grunnlag og formål. HIS har en åpen og tverrkirkelig profil og har Lausannepakten som felles teologisk basis. 

 

§ 4 –Aksjekapital

 Aksjekapitalen er på NOK 600 000, fordelt på 600 aksjer à NOK 1 000,-   

 

§ 5 – Selskapets firma

 Selskapet tegnes av styreleder og rektor i fellesskap. 

 

§ 6 – Endringer i eierskap

Dersom en av eierne ønsker å selge sine aksjer i Hald internasjonale skole AS, har de øvrige eierne forkjøpsrett. Dersom en eller flere av eierne ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må de gi melding om dette til styret innen en måned etter at styret fikk melding om salg av aksjer i Hald internasjonale skole AS. 

Dersom ingen av eierne ønsker å gjøre sin forkjøpsrett gjeldende, kan styret tilby aksjene til tredjepart. De øvrige eierne har da en ny frist på en måned regnet fra siste melding til styret med hensyn til å gjøre forkjøpsretten gjeldende. 

Dersom flere eiere ønsker å gjøre forkjøpsretten gjeldende, skal aksjene fordeles forholdsmessig mellom disse etter den eierandelen de besitter fra før. 

 Fristen for å utbetale løsningssummen er 3 – tre – måneder regnet fra det tidspunkt da styret fikk melding om ønske om salg. 

  

§ 7 – Styre

Styret er Hald internasjonale skole AS’ øverste ansvarlige organ. Styret består av tretten personer, åtte medlemmer med fem varamedlemmer, hvor to medlemmer og ett varamedlem velges fra hver av eierorganisasjonene, et medlem og et varamedlem velges av og blant de ansatte, med unntak av daglig leder og et medlem og et varamedlem velges av og blant studentene. Funksjonstiden for styremedlemmene og varamedlemmene fra eierorganisasjoner og ansatte er 2 kalenderår. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 1 år.  

Valg på de ordinære medlemmene skal være foretatt innen utgangen av juni mnd. i valgåret. Valg på studentrepresentant og vara for denne gjøres innen utgangen av september hvert år 

Rektor har møte-, tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant styrets leder eller nestleder. Hvert styremedlems stemme teller likt, men ved stemmelikhet har styreleder (i dennes fravær: nestleder) dobbeltstemme.

Styret velger selv sin leder og nestleder årlig. 

Rektor er styrets sekretær. 

 

§ 8 – Styrets funksjoner

 Styret skal: 

 • Ha ansvar for at de opplysninger som blir gitt NOKUT og utdanningssøkende er korrekte og fullstendige 
 • Ha det overordnede ansvaret for at det foreligger en plan for innholdet, gjennomføringen og kvalitetssikringen av utdanningen 
 • Ansette den administrative og faglige ledelsen 
 • Ha det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Styret skal også samarbeide med et eventuelt studentorgan om læringsmiljøet. 
 • Ha ansvar for å fastsette sammensetningen og kompetansen til klagenemnda, avgjøre hvilke klager som eventuelt skal behandles av styret selv, samt fastsette regler for klagebehandling. 
 • ha ansvar for at alle vilkår for eventuelle statlige tilskudd overholdes og at virksomheten forøvrigdrives i samsvar med gjeldende lover og regler. 
 • Ha det øverste økonomiske ansvaret for driften, herunder budsjett og regnskap 
 • Oppnevne revisor og fastsette godtgjørelse 

 Hvert år innen utgangen av juni måned skal hver av eierorganisasjonene motta årsberetning og årsregnskap for Hald internasjonale skole AS, samt revisjonsberetning. 

 

§ 9 –Rektor

Rektor har det overordnede faglige, teologiske, pedagogiske og administrative ansvaret for driften ved skolenRektor utfører sitt arbeid i samsvar med gjeldende regler og styrets beslutninger. Rektor organiserer arbeidet ved HIS i samsvar med Fagskoleloven. Rektor forbereder, legger fram og følger opp styresaker. 

 Rektor representerer Hald internasjonale skole AS utad. 

  

 § 10 – Studentråd

 Ved Hald internasjonale skole AS inngår et studentråd som består av minst 5 medlemmer, valgt av og blant studentene. Studentrådet velges ved skriftlig avstemming senest tre uker etter skolestart og konstituerer seg selv. 

 

 • Studentrådet skal ivareta studentenes interesser ved senteret. 
 • Studentrådet fungerer som bindeledd mellom studentene og daglig leder/styre. 
 • Studentrådet har medansvar for den miljøskapende virksomhet ved senteret 
 • Nærmere retningslinjer for studentrådet vedtas av styret. 

 

 

§ 11 – Endringer av vedtektene

 Endringer av vedtekter kan bare fattes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall. 

 

§ 12 – Samarbeidsavtale

Forholdet mellom eierne er nærmere regulert i ”Samarbeidsavtale” av 13.09.04. 

Vesentlig mislighold av Samarbeidsavtalen vil utløse rett for de øvrige eierne til å kreve den misligholdende eier utløst fra selskapet, jfr. her ellers bestemmelsene i vedtektene § 6. 

 

 § 13 – Nedleggelse

Forslag om nedleggelse av Hald internasjonale skole AS kan fremsettes av en av de organisasjonene som eier aksjer i selskapet.  Forslaget behandles på samme måte som bestemt i § 11.  

 § 14–Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret kaller inn til skriftlig generalforsamling med minst 14 dagers varsel. 

 Følgende saker skal behandles: 

 •  Fastsettelse av resultat og balanse 
 • Bruk av årets overskudd eller dekking av underskudd i samsvar med den fastsatte balansen. 
 • Valg av styre og revisor 
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 

  

Vedtatt på generalforsamling for Hald internasjonale skole AS 

Mandal26.november 2020